Er zijn al veel bedrijven en organisaties die concrete stappen hebben gezet om fossielvrij te ondernemen. Op deze pagina vind je voorbeelden van deze koplopers. Klik op een tegel om hun verhaal te lezen. Zij zijn op tenminste twee van de drie aspecten (gebouwen, bedrijfsprocessen en mobiliteit) nu al fossielvrij of hebben de ambitie om dat in 2018 te zijn. Een groeiend aantal van hen is zelfs nu al 100% fossielvrij. Wil je nog meer weten, aarzel dan niet om met hen contact op te nemen. Zij willen hun ervaringen graag delen.

 

Vind je dat jouw bedrijf hier ook bij hoort? Meld je dan hier aan als koploper en maak je eigen casebeschrijving. Dan maken wij er gratis een mooie pagina van en delen deze via de (social) media. Zo zetten we jou graag in het zonnetje en geef jij het goede voorbeeld aan andere bedrijven.

N.B. Cases die nog niet zijn geautoriseerd voor publicatie door het bedrijf zelf, zijn beschermd met een wachtwoord.

N.B. Onderaan deze pagina vind je een toelichting op de beschreven onderwerpen.

Koplopers

Toelichting bij de cases:

'Fossielvrij'

Het doel van fossielvrij ondernemen voor een bedrijf kan meerledig zijn: niet uitputten van eindige grondstoffen, niet bijdragen aan klimaatverandering en het beperken van kosten en bedrijfseconomische risico's.

Fossielvrij kan betrekking hebben op van alles: van fossiele energie, beleggingen in fossiele industrie ('divestment'), tot fossiele grondstoffen in producten die je inkoopt. Om het eenvoudig te houden, beperken we ons in dit project tot het gebruik van fossiele brandstoffen in de bedrijfsvoering: verwarmen van gebouwen, inkoop van elektriciteit, productieprocessen en mobiliteit (zakelijk verkeer en goederenvervoer). Het gaat dan over kolen, aardgas, benzine, diesel, maar ook bijvoorbeeld propaan, LPG en andere brandstoffen van fossiele oorsprong. We hanteren hiervoor scope 1 en 2 van de CO2-prestatieladder, met uitzondering van het zakelijk vliegverkeer en het zakelijk gebruik van privéauto's door medewerkers, omdat je daar als ondernemer minder invloed op hebt.

Bij een fossielvrije bedrijfsvoering is de CO2-uitstoot van de directe bedrijfsvoering in principe nul. Dat wil nog niet zeggen dat het bedrijf ook klimaatneutraal is. Er kunnen ook andere broeikasgassen vrijkomen, zoals lachgas of methaan (vooral bij agrarische bedrijven). Afhankelijk van het type energiedrager, komt er bij de productie ervan wel CO2 vrij, zoals bij biobrandstoffen. Door innovaties zal dit in de loop van de tijd minder worden. In dit project beschouwen we alle energie die niet van fossiele oorsprong is als fossielvrij. Wel kijken we kritisch naar de duurzaamheid van deze energiedragers. Zo vinden we bijvoorbeeld biobrandstoffen van de 1e generatie niet geschikt, omdat deze meestal ten koste gaan van de voedselproductie. Ook 'groene' stroom uit oude waterkrachtcentrales, die niet bijdragen aan verduurzaming van de elektriciteitsproductie, vinden we niet geschikt.

Samenvatting

Contactgegevens en een indicatie van de mate waarin de bedrijfsvoering fossielvrij is.

Gebouw

Welke maatregelen zijn getroffen om de gebouwgebonden energievraag (verwarming, koeling, ventilatie, verlichting) fossielvrij te maken? Bijvoorbeeld installaties, gebouwisolatie, energieopwekking en -opslag of (meestal) een combinatie daarvan. In de meeste gevallen gaat het om het vervangen van aardgas door duurzame alternatieven.

Processen

Welke maatregelen zijn getroffen om de bedrijfsprocessen fossielvrij te maken? Denk aan procesbaden, lasinrichtingen, heftrucks en andere mobiele werktuigen etc. Voor veel bedrijven, zoals kantoororganisaties, volstaat hiervoor het gebruik van groene stroom (uit wind en zon), omdat alle hiervoor gebruikte energie elektrisch is.

Mobiliteit

Welke maatregelen zijn getroffen om de mobiliteit van het bedrijf fossielvrij te maken? Het gaat hier om zakelijk verkeer en goederenvervoer. Woon-werkverkeer en uitbesteed goederenvervoer worden niet meegerekend, omdat het bedrijf hierop beperkt invloed heeft. Deze laatste onderwerpen vallen onder scope 3 van de CO2-prestatieladder. Zakelijke vliegreizen vallen wel onder scope 2, maar omdat een bedrijf geen invloed heeft op de brandstofkeuze, nemen we dit niet mee in de definitie 'fossielvrij'. Het zelfde geldt voor het zakelijk gebruik van privéauto's door medewerkers, omdat dit ook lastig op korte termijn te veranderen is. Natuurlijk kan het bedrijf zich wel inspannen om het woon-werkverkeer te verduurzamen, minder te vliegen en transporteurs te bewegen om CO2 te reduceren. Fossielvrij rijden (of varen en zelfs vliegen) kan onder meer elektrisch, op groen gas of biodiesel. Bij elektrisch vervoer komt tijdens het rijden helemaal geen CO2 vrij. Bij groen gas en biodiesel komt wel CO2 vrij tijdens het rijden, maar dat is kort daarvoor opgenomen uit de atmosfeer. Dat er bij de productie van deze brandstof wel CO2 vrijkomt, laten we voor ons doel buiten beschouwing, omdat je als bedrijf daar geen invloed op hebt.

CO2-footprint

Is de CO2-footprint van het bedrijf berekend en zo ja, hoe groot is deze? Om de mate waarin het bedrijf fossielvrij opereert ook hard te kunnen maken, is het goed om de CO2-footprint te berekenen. Hierbij wordt gekeken naar CO2-equivalenten, waarin ook andere broeikasgassen worden meegerekend. Ook wordt de CO2-uitstoot als gevolg van de productie van de energie meegerekend.

Klimaatcompensatie

Wordt een eventuele resterende CO2-uitstoot gecompenseerd? Als het nog niet mogelijk is om 100% fossielvrij te worden of als er sprake is van emissies van andere broeikasgassen die niet kunnen worden vermeden, kan het bedrijf toch klimaatneutraal worden, door deze emissies te compenseren via klimaatcompensatie. Door het kopen van CO2-credits, kunnen elders ter wereld projecten worden gefinancierd, waarmee daar CO2 wordt gereduceerd. CO2-compensatie kan ook gebeuren door de leverancier, zoals bij de inkoop van groen gas.

Groene stroom

Koopt het bedrijf groene stroom in? Duurzame oplossingen zijn voor een groot deel elektrisch. Dat geldt zowel voor gebouwen, processen als voor mobiliteit. Het is dan wel zaak dat de hiervoor gebruikte stroom duurzaam is en afkomstig van Nederlandse zon of wind. Zogenaamde 'sjoemelstroom' is in elk geval niet toegestaan.

Financiering

Hoe zijn de duurzame maatregelen gefinancierd? Uit eigen middelen, leningen, crowdfunding etc? Zijn er subsidies verkregen of is er gebruik gemaakt van fiscale regelingen? Welke?

Ambities

Als het nog niet helemaal gelukt is om 100% fossielvrij te worden, welke ambities heeft het bedrijf dan nog op dit gebied?